Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni

 

Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-01-28

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

• obsługa za pomocą klawiatury i przy użyciu myszki;

• możliwość zmiany wielkości czcionki;
• możliwość skorzystania w wersji kontrastowej dla słabowidzących

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Wyród
 • E-mail: jelesniagok@gmail.com
 • Telefon: 33 8636 668

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni
 • Adres: 34-340 Jeleśnia, ul. Plebańska 1
 • E-mail: jelesniagok@gmail.com
 • Telefon: 33 8636 668

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni mieści się w budynku Urzędu Gminy Jeleśnia przy ul. Plebańskiej 1, 34-340 Jeleśnia.

Część głównego budynku Urzędu Gminy zajmowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni posiada przez 2 wejścia. Jedno wejście zaopatrzone jest w podjazd dla wózków oraz schody jednobiegowe, 7- stopniowe, drugie dostępne wyłączne za pośrednictwem schodów jednobiegowych, 7- stopniowych. Osoby na wózkach inwalidzkich mogą za pośrednictwem podjazdu dotrzeć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni.

Wszystkie pomieszczenia GOK Jeleśnia usytuowane są na parterze, na jednym poziomie.

Drzwi pomiędzy korytarzem, a poszczególnymi pomieszczeniami mają odpowiednią szerokość, zapewniającą swobodne przemieszczanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Nad wejściami do ośrodka kultury nie ma umieszczonych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla  osób niewidomych i słabowidzących.
W pomieszczeniach użytkowanych przez ośrodek kultury nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem Urzędu Gminy wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do pomieszczeń użytkowanych przez ośrodek kultury można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W pomieszczeniach użytkowanych przez ośrodek kultury nie ma pętli indukcyjnych.
W pomieszczeniach użytkowanych przez ośrodek kultury nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W pomieszczeniach użytkowanych przez ośrodek kultury nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 623

Utworzono dnia: 11.01.2021

Dokument wprowadził:
Grażyna Patera

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

02.03.2023, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostepności

25.01.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostepności

11.01.2021, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Deklaracja dostepności