Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs Łapmy wodę

Utworzono dnia 10.08.2021
Czcionka:

Fundacja ARKA wspólnie z Żywiec Zdrój organizuje konkurs w trzech Gminach Partnerskich: Węgierska Górka, Jeleśnia i Radziechowy - Wieprz.
Konkurs przedłużony do końca sierpnia!!!!!
Do wygrania 30 zestawów łapania wody deszczowej.
Pochwal się swoim ogrodem, zrób zdjęcia, nakręć krótki film i wyślij nam na adres a.sobanska@fundacjaarka.pl do końca sierpnia
Poniże dokładny opis i regulamin konkursu. Zapraszamy!

Regulamin konkursu Konkurs jest organizowany w ramach akcji „Łapmy wodę”.

§ 1.

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ekologiczna Arka z  siedzibą w  Bielsku-Białej, ul. Kosmiczna 15B, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9372441981, Regon: 240005862, KRS: 0000226058, a Partnerem konkursu jest  Żywiec - Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 187, 34-350 Węgierska Górka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000027034, kapitał zakładowy w wysokości 18.337.000 zł, opłacony w całości, NIP 553-00-16-738, BDO 000016416.

2. Celem konkursu jest promocja działań oszczędzających wodę, głównie deszczówkę, w  naszych ogrodach. Chcemy w  ramach konkursu promować przydomowe ogrody, które już prowadzą takie działania i nagradzać je profesjonalnymi systemami do gromadzenia wody deszczówki. Instalacja takich systemów będzie także świetną promocją samej akcji oraz idei oszczędzania wody.

3. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca mieszkańcem gmin: Węgierska Górka, Jeleśnia i Radziechowy - Wieprz.

4. W  konkursie mogą wziąć udział prace, które zostały wykonane przez uczestników (fotografie, krótkie filmy, opisy ogrodów) przedstawiające przydomowe ogrody oraz pomysły na oszczędzanie zasobów wodnych w waszych ogrodach, a  następnie zostały wysłane na adres a.sobanska@fundacjaarka.pl

5. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach od 29 lipca do 31 sierpnia 2020 r. Prace można wysyłać do 31 sierpnia 2020 r. Każdy uczestnik może przesłać wyłącznie jedną pracę na konkurs.

6. Wyboru 30 najciekawszych prac dokona specjalne jury konkursowe.

7. Nagrody (30 sztuk) – profesjonalne systemy gromadzenia wody deszczówki przyznane zostaną dla 30 laureatów konkursu. Fundatorem nagród w Konkursie oraz podmiotem ponoszącym wszelką odpowiedzialność wynikającą z zapewnienia nagród w Konkursie, poza odpowiedzialnością jednoznacznie przypisaną w Regulaminie innym podmiotom, jest Fundacja Ekologiczna Arka z  siedzibą w  Bielsku-Białej, ul. Kosmiczna 15B, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9372441981, Regon: 240005862, KRS: 0000226058.

8. Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą na koszt Organizatora konkursu lub dowiezione im własnym transportem.

9. Nadesłanie materiałów na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że są one własnością danego uczestnika oraz iż uczestnikowi przysługują do nich pełne prawa autorskie.

10. Uczestnicy, poprzez przekazanie Organizatorowi materiałów, przenoszą bez prawa do wynagrodzenia na Organizatora wszelkie prawa majątkowe do nich, wraz z prawami zależnymi, na wszystkich znanych w dniu przekazania materiałów polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)  w zakresie obrotu egzemplarzami, na których materiały utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy, na których materiały utrwalono;

c) w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony w pkt (b) - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym, w szczególności, na stronie internetowej Organizatora.

11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu, który w całości zobowiązuje Uczestnika do przestrzegania określonych w  nim zasad.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

13. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z  nagród.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. Informacje Fundacja Ekologiczna ARKA ul. Kosmiczna 15b  43-300 Bielsko – Biała tel./fax (33) 819 46 53 e-mail: a.sobanska@fundacjaarka.pl.

15. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j.: Dz.U. z 2019r. poz. 847).

§ 2.

  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO).
  2. Zgodnie z art. 24 RODO, administratorem danych osobowych uczestników jest Fundacja Ekologiczna Arka z  siedzibą w  Bielsku-Białej, ul. Kosmiczna 15B, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9372441981, Regon: 240005862, KRS: 0000226058. Kontakt w sprawie przetwarzania, gromadzenia i innych czynności na danych osobowych pod adresem: a.sobanska@fundacjaarka.pl.Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań Administratora danych, w szczególności: rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wyłonienia zwycięzców, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród w Konkursie bądź postępowań w sprawie dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność realizacji postanowień Regulaminu względem uczestników Konkursu oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadniony interes Administratora danych w postaci obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu naruszenia danych osobowych uczestników lub dochodzenia roszczeń w związku z organizacją Konkursu.
  4. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, określonych w § 2 ust. 3 powyżej, czyli przez okres do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przeprowadzenia Konkursu lub ewentualnego naruszenia dóbr osobistych uczestników Konkursu, tj. nie dłużej niż 10 lat od organizacji Konkursu.
  5. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, lecz stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych wymienionych w pkt 8.
  6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo: dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadku zgody na przetwarzanie danych – cofnięcia tej zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.
  7. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w rozumieniu RODO. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom niż wymienione w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności podmiotom spoza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  8. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu obejmować będzie następujący zakres danych:

‒                   imię i nazwisko,

‒                   stanowisko,

‒                   dane kontaktowe pracodawcy,

‒                   adres e-mail służbowy,

‒                   numer telefonu służbowy.

  1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 10.08.2021, 14:58

Załącznik

Utworzono dnia 10.08.2021, 14:58

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 47

W poprzednim tygodniu: 148

W tym miesiącu: 128

W poprzednim miesiącu: 907

Wszystkich: 107975